W Warszawie od lat poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi (PM10, PM2,5) przekracza dopuszczalne normy. Ze względu na stwierdzone przekroczenia norm PM10 dla aglomeracji warszawskiej sporządzony został Program Ochrony Powietrza. Program został wprowadzony zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego w dniu 24 grudnia 2007 r. Dokument zawiera podstawowe kierunki oraz zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu oraz terminy realizacji, koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań.

Systemu Oceny Jakości Powietrza w Warszawie

W Warszawie w ramach Systemu Oceny Jakości Powietrza działa obecnie 15 stacji pomiarowych: 10 automatycznych, 3 manualne i 2 pasywne. Stacje pomiarowe zlokalizowane są w różnych rejonach miasta, stąd też w zależności od badanego wpływu emisji wyróżnia się stacje: tła miejskiego, przemysłowe oraz komunikacyjne.

- Stacja komunikacyjna, zlokalizowana w al. Niepodległości bezpośrednio przy jezdni, bada wpływ emisji liniowej.

- Trzy stacje przemysłowe (ul. Przy Bernardyńskiej Wodzie, ul. Puszczy Solskiej, ul. Porajów), zlokalizowane w bezpośrednim oddziaływaniu dużych instalacji, badają wpływ emisji punktowej.

- Stacje „tła miejskiego”, zlokalizowane w osiedlach mieszkaniowych, określają stan jakości powietrza w dzielnicach miasta stołecznego Warszawy.

Niestety, w Warszawie znajduje się tylko jedna stacja mierząca zanieczyszczenia powstałe w wyniku ruchu samochodowego, chociaż transport samochodowy odpowiedzialny jest za 67% zanieczyszczeń powietrza pyłem zawieszonym PM10.

Przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia PM10

W latach 2005-2010 wyniki pomiarów na poszczególnych stacjach pomiarowych wskazywały regularne przekraczanie poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 w powietrzu. Największe stężenia oraz najczęściej przekraczany dopuszczalny poziom zanotowane zostały na jedynej stacji komunikacyjnej zlokalizowanej przy al. Niepodległości.

Stacja komunikacyjna

Liczba dni przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężenia PM10 na stacji komunikacyjnej przy al. Niepodległości:

Rok liczba dni z przekroczeniami uwagi
2005 148 dni
2006 198 dni
2007 136 dni
2008 133 dni Najwięcej dni z przekroczeniem norm w styczniu, najmniej w czerwcu i lipcu. Maksymalna wartość przekroczenia w kwietniu, minimalna w czerwcu.
2009 148 dni Najwięcej dni z przekroczeniem norm w styczniu, najmniej w czerwcu i lipcu. Maksymalna wartość przekroczenia w kwietniu, minimalna w czerwcu.
2010 151 dni Najwięcej dni z przekroczeniem norm w lutym, najmniej w sierpniu. Maksymalna wartość przekroczenia w styczniu, minimalna w sierpniu.

Dodatkowo w 2011 już zanotowano 89 dni z przekroczeniem stanu dopuszczalnego (stan na 28.08.2011). W tym czasie najwięcej dni z przekroczeniami było w marcu zaś najmniej w czerwcu. Maksymalną wartość przekroczenia odnotowano w marcu.

Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń PM10 na stacji w al. Niepodległości w poszczególnych miesiącach 2009 r.

Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń PM10 na stacji w al. Niepodległości w poszczególnych miesiącach 2010 r.

Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnych stężeń PM10 na stacji w al. Niepodległości w poszczególnych miesiącach 2011 r.

Stacje tła miejskiego i przemysłowe

Lepiej sytuacja wygląda na stacjach tła miejskiego i przemysłowych, jednak i te stacje wykazują przekraczanie dopuszczalnych poziomów stężenia PM10:

Rok Krucza (stacja tła miejskiego) Wokalna (stacja tła miejskiego) Kondratowicza (stacja tła miejskiego) Nowoursynowska (stacja tła miejskiego) Przy Bernardyńskiej Wodzie (stacja przemysłowa)
2005 107 57 41 84 12
2006 104 56 73 50 39
2007 60 22 53 22 21
2008 52 24 34 16 30
2009 49 55 64 34 54
2010 57 49 92 28 57

Jak widać z powyższego zestawienia, poza wynikami na stacji przy ul. Nowoursynowskiej w pozostałych miejscach dopuszczalny poziom stężeń jest przekraczany częściej niż przez 35 dni w ciągu roku.