Programy ochrony powietrza

Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej w zakresie pyłu PM2,5 (2013) wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (2017)

Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej w zakresie pyłu PM10 i dwutlenku azotu (2013) wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (2017)

Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu (2013) wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym (2017)

Program Ochrony Powietrza dla aglomeracji warszawskiej (2007)

Roczne oceny jakości powietrza

Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2016

Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010

Pięcioletnie oceny jakości powietrza

Czwarta pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za lata 2009-2013

Trzecia pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za lata 2005-2009