Według danych monitoringowych z warszawskiej stacji komunikacyjnej, publikowanych na witrynie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, średnioroczne stężenie pyłów zawieszonych PM10 wyniosło 43,8 mikrograma/m3. Tym samym norma średnioroczna PM10 (40 mikrogr/m3) została wyraźnie przekroczona.

Co więcej, po raz pierwszy od 2011 roku, liczba dni z przekroczona normą dobową (50 mikrogr/m3) osiągnęła wynik 3-cyfrowy (100 dni cechowało się średniodobowym wynikiem powyżej normy).

Stąd pytanie - w jaki sposób zamierza ratusz w nowym roku przywrócić prawidłowy stan stołecznego powietrza? Dodatkowym bodźcem do intensyfikacji działań naprawczych powinien być fakt ubiegania się przez miasto o tytuł Zielonej Stolicy Europy...