Uwagi do Projektu PGN

Rozdział nr 2. Ogólna strategia

Podrozdział nr 2.1 Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej, Strona nr 14

Wnosimy o dodanie do Celów strategicznych nr 1 - wsparcie administracyjne m.st. Warszawy, punktu 5. Zawiązanie współpracy ze światem nauki, organizacjami pozarządowymi i ekspertami. Zawiązanie tego typu współpracy jest wskazane dla skutecznej realizacji Celu strategicznego nr 3 - zmiana świadomości społeczeństwa. Z badań Stowarzyszenia Klon Jawor wynika, że instytucje takie jak: uczelnie wyższe i organizacje pozarządowe cieszą się największym zaufaniem społecznym.

Podrozdział nr 2.1 Cele Planu gospodarki niskoemisyjnej, Strona nr 17

Wnosimy o zmianę: w miejsce "…uświadomienie społeczeństwu problematyki ochrony środowiska i zachodzących zmian klimatu…" na "… zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie niskoemisyjnego wytwarzania energii, zrównoważonego gospodarowania surowcami i odpadami, zjawiska niskiej emisji, oraz promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji" . Problematyka ochrony środowiska i zachodzących zmian klimatu to problemy zbyt ogólne i bardzo złożone. Uświadomienie społeczeństwa w tak rozległym zakresie wiązałoby się z koniecznością przeprowadzenia wieloletniej, złożonej kampanii informacyjnej, w wyniku i tak trudno byłoby osiągnąć cele zakładane w PGN. Kampania informacyjno-promocyjna, kierowana do mieszkańców m.st Warszawy, zmierzająca do osiągnięcia celów PGN powinna skupiać się raczej na realnych problemach, dotykających każdego mieszkańca Warszawy, tj. zły stan powietrza w Warszawie (przyczyny, skutki, możliwości przeciwdziałania, zapobiegania itp.).

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych, Strona nr 27

Wnosimy o dodanie: "Poza mobilizacją mieszkańców powinno kreować się politykę miejską w kierunku ograniczania ruchu samochodowego w centrum miasta na rzecz rozwoju transportu zbiorowego i rowerowego i ruchu pieszego. Jednocześnie w przypadku występowania przekroczeń norm jakości powietrza władza powinna podejmować kroki, mające na celu ochronę mieszkańców przed negatywnymi skutkami ponadnormatywnych zanieczyszczeń powietrza, takie jak: zakaz wjazdu samochodów do centrum miasta, udostępnienie darmowej komunikacji publicznej." Nadmierny ruch samochodowy odpowiada za ponad 65% zanieczyszczeń pyłowych emitowanych w Warszawie. Priorytetem powinno być zatem ograniczanie ruchu samochodowego w centrum miasta, przy jednoczesnym rozwoju środków transportu przyjaznych ludziom i środowisku.

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych, Strona nr 31

Wnosimy o dodanie w głównych kierunkach działań: "Podejmowanie działań interwencyjnych, takich jak: zakaz wjazdu samochodów do centrum miasta, udostępnienie darmowej komunikacji publicznej w przypadku występowania przekroczeń norm jakości powietrza."

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych, Strona nr 31

Wnosimy o dodanie w głównych kierunkach działań: "Należy zapewnić oszczędność zużycia paliwa / energii zasilających pojazdy komunikacji miejskiej. W szczególności konieczne jest bardziej precyzyjne dostosowanie działania klimatyzacji/ogrzewania w pojazdach do potrzeb w celu zapobiegania nadmiernemu działaniu ogrzewania zimą i klimatyzacji latem. Zasadnym jest wprowadzenie lokalnych standardów odnośnie zakresów dopuszczalnych temperatur wewnątrz pojazdów komunikacji miejskiej - osobne dla pory letniej i zimowej."

Wraz z coraz szerszym wyposażaniem pojazdów komunikacji publicznej w klimatyzację coraz częstsze stają się przypadki działania klimatyzacji / ogrzewania zbyt mocno. Zwłaszcza uderzające to jest w lecie, w dniach nieupalnych, kiedy klimatyzacja właściwie w ogóle powinna być wyłączona, a tymczasem tramwaj czy autobus przypomina lodówkę. Odrębne regulacje dla pojazdów komunikacji miejskiej oraz kolejowych (w tym przypadku karta UIC) podają ten sam przedział dopuszczalnej temperatury: 18 - 25°C. Naszym zdaniem jest nieporozumieniem aby dokładnie taki sam przedział temperatur obowiązywał latem, jak i zimą. Latem ludzie są ubrani w cienkie koszulki, a zimą w ciepłe kurtki, których w tramwaju czy autobusie nie zdejmują. Zupełnie inna temperatura jest optymalna dla człowieka w samym podkoszulka, a inna dla człowieka w zimowej kurtce. Dlatego uważamy, że zamiast jednego szerokiego przedziału 18 - 25 powinny być dwa węższe, np. 18-21 dla pory zimowej i 22-25 dla pory letniej, ewentualnie także trzeci 20-23 dla pory przejściowej (marzec, kwiecień, wrzesień, październik) . Powyższy problem ma wymiar nie tylko dla zużycia energii, ale także dla zdrowia publicznego. Częste są przypadki przeziębień w wyniku zbyt mocno działając ej klimatyzacji. Może to też sprzyjać szerzeniu się epidemii.

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych, Strona nr 31

Wnosimy o dodanie w głównych kierunkach działań: "Podejmowanie działań planistycznych, preferujących nową zabudowę mieszkaniową, w miejscach, które mogą być efektywnie obsłużone, w zakresie ciepła, przez ciepło sieciowe, oraz w zakresie transportu przez komunikację zbiorową."

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych, Strona nr 31

Wnosimy o dodanie w głównych kierunkach działań, do punktu: "stosowaniu pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych" kontynuacji "oraz skuteczną ochronę istniejących pasów zieleni".

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych. Strona nr 31

Wnosimy o dodanie w głównych kierunkach działań: "Zwiększanie ochrony istniejących zadrzewień, szczególnie starodrzewi, m.in. przez ograniczanie wydawania pozwoleń na wycinkę drzew, czy zwiększenie kontroli stanu ochrony drzew podczas prowadzenia inwestycji". Obecnie, częstym zjawiskiem jest uszkadzanie korzeni drzew (w mniejszym stopniu pni) podczas inwestycji. Z tego względu inwestycje drogowe i budowlane wymagają kontroli w zakresie ochrony drzew. Dojrzałe drzewa kumulują nieporównywalnie większą ilość CO2 i oraz o wiele efektywniej filtrują pyły niż młode nasadzenia. Z tego względu należy stare drzewa objąć szczególną ochroną.

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych, Strona nr 31

Wnosimy o dodanie w głównych kierunkach działań: "Dążenie do dodatniego jakościowego bilansu nasadzeń". Obecnie, w ramach kompensacji przyrodniczej wyciętych drzew stosuje się zasadę kompensacji ilościowej. Tymczasem dojrzałe drzewa kumulują nieporównywalnie większą ilość CO2 i oraz o wiele efektywniej filtrują pyły, niż młode nasadzenia. Z tego względu należałoby przyjąć zasadę kompensacji jakościowej.

Podrozdział nr 2.3 Identyfikacja obszarów problemowych, Strona nr 31

Wnosimy o dodanie w głównych kierunkach działań: "Tworzenie parków kieszonkowych (pocket parks)". W miejscach gęstej zabudowy, gdzie niemożliwe jest tworzenie rozległych terenów zielonych, wskazane jest zagospodarowywanie niewielkich paców i skwerów zielenią. Obiekty te zwiększą powierzchnię terenów zielonych w mieście, a z drugiej będą miejscami spotkań i wypoczynku mieszkańców.

Rozdział nr 3. Aspekty organizacyjne

Podrozdział nr 3.2 Zasoby ludzkie, Strona nr 40

Wnosimy o zmianę: "… realizacja i monitoring realizacji Planu powinien zostać przypisany biurom Urzędu m.st. Warszawy" na "Monitoring realizacji planu powinien zostać powierzony organowi zewnętrznemu, w skład którego wchodziliby przedstawiciele niezależnych instytucji, organizacji, świata nauki." Obecny zapis sugeruje utworzenie komórki, która będzie odpowiedzialna jednocześnie za realizację, jak i monitoring wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Tymczasem monitoring podejmowanych działań wymaga obiektywizmu, który może być zapewniony wyłącznie poprzez zaangażowanie podmiotu zewnętrznego, niezaangażowanego bezpośrednio we wdrażanie PNG.

Rozdział nr 6. Działania zaplanowane na cały okres objęty PGN

Podrozdział nr 6.1 Charakterystyka działań, Strona nr 83

Wnosimy o dodanie: "Ograniczanie i uspokajanie ruchu samochodowego w centrum miasta". Głównym celem PGN jest poprawa jakości powietrza. Nadmierny ruch samochodowy odpowiada za ponad 65% zanieczyszczeń pyłowych emitowanych w Warszawie. Priorytetem powinno być zatem ograniczanie ruchu samochodowego w centrum miasta.

Podrozdział nr 6.1 Charakterystyka działań, Strona nr 83

Wnosimy o dodanie: "Kompleksowe działania o charakterze planistycznym, celem wzmocnienia wiedzy i ułatwienia procesów decyzyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza i wzrostu wykorzystania OZE". W PGN nie zostały ujęte działania inwentaryzacyjne i planistyczne, które ułatwiałyby planowanie inwestycji pod kątem OZE. Działania te mogłyby polegać np. na stworzeniu w każdej gminie systemu GIS, zawierającego dane przestrzenne (topograficzne) i inne dane umożliwiające wskazanie najkorzystniejszych lokalizacji pod inwestycje poszczególnych typów energii odnawialnych. W przypadku istnienia systemu GIS, działania te mogłyby polegać na uzupełnianiu danych.