Z początkiem czerwca Zielone Mazowsze rozpoczęło realizację projektu "Polsko-czeskie partnerstwo na rzecz czystego powietrza". Przedmiotem projektu jest współpraca polsko-czeska w zakresie poprawy jakości powietrza. Realizacja projektu umożliwi wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk podejmowanych na rzecz ochrony powietrza. Projekt skupiać się będzie na wypracowaniu długofalowej współpracy obydwu państw w tym zakresie. Projekt przyczyni się również do skuteczniejszego działania administracji publicznej w zakresie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, poprzez rekomendację działań krótko i długookresowych, adekwatnych do zinwentaryzowanych w ramach realizacji projektu źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w obydwu krajach, a także poprzez zawiązanie dialogu i współpracy między administracją rządową, samorządową, przedstawicielami nauki, biznesu, NGO z obydwu państw.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu: Kamilą Musiatowicz (kamila.musiatowicz@gmail.com).

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”.