Jeszcze tylko do jutra można składać uwagi do projektu Krajowego programu ochrony powietrza, który dostępny jest na stronie Ministerstwa Środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się z opinią Zielonego Mazowsza, jak też wykorzystania jej we własnych uwagach.

Uwagi ZM do KPOP

ZM-15-0647-01-KM

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze z zainteresowaniem przyjmuje inicjatywę Ministerstwa Środowiska opracowania Krajowego Programu Ochrony Powietrza. Uważamy za rzecz priorytetową, by popierać i promować wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę alarmujący stan jakości powietrza w Polsce, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wskazuje na konieczność holistycznego podejścia do kwestii ochrony powietrza, co w praktyce oznacza, że wszystkie programy i strategie powinny być analizowane z punktu ich potencjalnego wpływu na stan jakości powietrza. Oznacza to, że w ramach mobilizacji polityki w innych obszarach powinno wprowadzić się zasadę nieakceptowania polityki i strategii, których realizacja może zagrozić osiąganiu celu poprawy jakości powietrza w Polsce.

Jednocześnie, zdaniem Stowarzyszenia w opracowanym projekcie Krajowego Programu Ochrony Powietrza powinno się zwrócić uwagę na następujące kwestie:

1. W celu podniesienia rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza, poprzez konsolidację działań na szczeblu krajowym, projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza zakłada powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza. Biorąc pod uwagę wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie oraz negatywne skutki ekonomiczno-społeczne Stowarzyszenie Zielone Mazowsze rekomenduje zaproszenie do udziału w Partnerstwie na rzecz poprawy jakości powietrza kluczowych resortów, tj. Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Projekt Krajowego Programu Ochrony Powietrza zawiera katalog działań do podjęcia, w ramach procesu poprawy jakości powietrza. Wśród zalecanych działań zabrakło działań prewencyjnych, tj. budownictwo pasywne, czy termomodernizacja budynków. Wśród zalecanych działań finansowych również brakuje instrumentów wsparcia i zachęt dla tego typu rozwiązań.

3.W celu podniesienia rangi i sprawczości Krajowego Programu Ochrony Powietrza należy wprowadzić zapisy, które w większym stopniu mobilizowałyby samorządy i inne organy do stosowania działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, zalecanych w Krajowym Programie Jakości Powietrza. Wśród tego typu zapisów powinien się znaleźć obowiązek corocznego raportowania, w jakim stopniu i w jakim zakresie działania podjęte przez samorząd były spójne z zaleceniami Krajowego Programu Ochrony Powietrza.

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze wskazuje, że aktywne podejście do celu poprawy jakości powietrza jest dla Polski, polskiej gospodarki i dla całego społeczeństwa ogromną szansą. Szansą na rozpoczęcie transformacji niskoemisyjnej, szansą na stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy, dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań oraz przede wszystkim szansą na poprawę jakości życia milionów obywateli naszego kraju poprzez wyeliminowanie wielu niskich źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza.