Wobec wysokiej zawartości wsadu dodatkowego w powietrzu, spieszymy donieść o odpowiedzi otrzymanej na nasze grudniowe wystąpienie w sprawie kontroli emisji spalin z pojazdów poruszających się po Warszawie [zobacz >>>]. Być może takich kontroli będzie więcej - póki co Urząd Miasta wystąpił do Komendy Stołecznej Policji w tej sprawie.

Pismo Biura Ochrony Środowiska

Warszawa, 2.1.2017 r.

Odpowiadając na Pana wniosek z 2 grudnia 2016 r. informuję, że władze Miasta zdając sobie sprawę z istniejącego problemu, podejmują wiele działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

Wśród nich należy wymienić powołanie Referatu ds. Kontroli Środowiska. Referat wykonuje działania edukacyjne i kontrolne m.in. w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, w tym kontrole przestrzegania zakazu spalania odpadów w indywidualnych kotłach grzewczych. Straż Miejska m.st. Warszawy dysponuje mobilnym systemem kontrolno-pomiarowego stanu środowiska, na który składa się 5 samochodów ze specjalistycznym wyposażeniem. Na wyposażeniu pojazdów są m.in. analizatory do pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Analizatory pozwolą monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki tym urządzeniom strażnicy będą mogli sprawdzać czy na danym obszarze miasta nie dochodzi np. do spalania odpadów (oznaczenie poziomów stężeń niskiej emisji-pyłów PMIO i PM2,5). Tereny, gdzie zostaną stwierdzone naruszenia norm, strażnicy mogą objąć szczegółowymi kontrolami podczas których sprawdzane będą domowe piece i paleniska.

Straż Miejska nie ma jednak kompetencji w zakresie pomiarów jakości spalin emitowanych przez samochody. W związku z tym wystąpiono z zapytaniem do Komendanta Stołecznego Policji o możliwość współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KSP, poprzez doposażenie jednostki w urządzenia do badania jakości spalin emitowanych przez pojazdy.

Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska
Miejski Architekt Krajobrazu
Paweł Lisicki