Informacja o zgłoszonych uwagach, wnioskach oraz sposobie ich wykorzystania

Ocena jakości powietrza za rok 2004, jak również za lata 2005-2006, dokonana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w strefie aglomeracja warszawska, w ramach państwowego monitoringu środowiska, wykazała przekroczenia w powietrzu dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu. W związku z tym, Wojewoda Mazowiecki zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) ma obowiązek określić w drodze rozporządzenia program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska. Podstawę do ustanowienia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska stanowiły analizy i prognozy zawarte w opracowaniu pt. Program ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego ­aglomeracja warszawska wykonanym przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o. Gdańsk, dokumentujące przyczyny występowania przekroczeń, wskazujące rodzaj źródeł emisji mających wpływ na występowanie przekroczeń oraz zawierające propozycję kierunków działań i przedsięwzięć pozwalających na osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Koszt dokumentacji wyniósł ok. 139.000 zł. Projekt Programu powstał z uwzględnieniem:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji ( Dz. U. Nr 87, poz. 796),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu ( Dz. U. Nr 87, poz. 798)

- wskazówek metodycznych Ministerstwa Środowiska z 2003 roku pt. Zasady sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach, opracowanych w Zakładzie Ochrony Atmosfery Instytutu Ochrony Środowiska.

W projekcie Programu, w załączniku nr 1 określono podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu. Zakres działań naprawczych niezbędnych do przywracania poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu oraz terminy realizacji, koszty i źródła finansowania poszczególnych zadań określa załącznik nr 2 do Programu. Ocena poziomów substancji w powietrzu wykonana została w oparciu o wyniki pomiarów automatycznych oraz metod modelowania stężeń substancji wprowadzanych do powietrza. Uzasadnienie zakresu określonych i ocenionych zagadnień określa załącznik nr 3 do Programu.

W postępowaniu, którego przedmiotem było określenie programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej, zapewniono udział społeczeństwa. Wydział Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podał w publicznie dostępnym wykazie informację o projekcie programu ochrony powietrza. Zawiadomieniem z dnia 13 sierpnia 2007 roku (znak: WR.II.ZS/0713/3/07) Wydział podał informację o toczącym się postępowaniu, którego przedmiotem było sporządzenie programu ochrony powietrza dla aglomeracji warszawskiej, a także zawiadomił o możliwości wnoszenia uwag i wniosków 30 dni od ukazania się zawiadomienia. Przedmiotowe zawiadomienie w dniu w terminie 14 sierpnia 2007 roku umieszczono na tablicy ogłoszeń w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w dniu 17 sierpnia 2007 roku na tablicy ogłoszeń w Biura Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy w Warszawie.

W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uwagi i wnioski do sprawy wnieśli:

1. Zielone Mazowsze [zobacz >>>]

2. Stowarzyszenie Ekologiczne Światowid

3. Stowarzyszenie Zieloni R.P.

4. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki

5. Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji

6. Maria i Jacek Szelenbaum

7. Bogusława Parowicz-Kulczuga

8. Jolanta Sternik

9. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

Analizując uwagi i wnioski Zielonego Mazowsza i Polskiego Klubu Ekologicznego (uwagi i wnioski dotyczyły tych samych kwestii) oraz uwagi i wnioski Stowarzyszenia Zieloni R.P. jak również uwagi i wnioski Marii i Jacka Szelenbaum, Bogusławy Parowicz-Kulczuga, Jolanty Sternik do programu ochrony powietrza wprowadzono zapisy dotyczące:

1. tworzenia stref "uspokojenia ruchu" do prędkości maksymalnie 30 km/h, uprzywilejowania komunikacji zbiorowej poprzez wydzielanie dla niej osobnych pasów ruchu,

2. podziału miasta na strefy w zależności od jakości paliwa spalanego w pojazdach,

3. uzależnienia stawki opłaty za parkowanie od ceny biletu jednorazowego, normalnego komunikacji miejskiej; wprowadzenia opłaty za wjazd samochodem do strefy śródmiejskiej,

4. systematycznej wymiany taboru samochodowego w komunikacji publicznej na tabor spełniający wymagania obowiązujących norm EURO,

5. prowadzenia kampanii promocyjnych energetyki odnawialnej, w tym środków transportu zasilanych energią odnawialną, budownictwa wykorzystującego technologie oparte o odnawialne źródła energii

6. promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych w komunikacji i pojazdach,

7. promowania proekologicznych zachowań właścicieli samochodów (np. Dzień bez Samochodu, korzystanie ze środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu),

8. promowania ogólnoświatowych kampanii takich jak: Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Klimatu itp.,

9. promowania rowerów jako środka komunikacji,

10. preferowania energii odnawialnej jako priorytetowego sposobu zaopatrzenia w ciepło,

11. umieszczania w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów: w zakresie zaopatrzenia w ciepło - dotyczących możliwości wykorzystywania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej, dotyczących lokalizowania obiektów użyteczności publicznej i centrów handlowo-usługowych na obszarach, na których może być zapewniona sprawna komunikacja publiczna, zakazujących zabudowywania klinów napowietrzających.

Po analizie uwag i wniosków Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji program uzupełniono o zapisy:

1. rozwój systemu transportu publicznego, w szczególności szynowych systemów transportu zbiorowego (miejskie i podmiejskie linie tramwajowe, system Parkuj i Jedź, metro, szybka kolej miejska),

2. organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta oraz w okolicy węzłów obwodnic miasta wraz z zapewnieniem obsługi tanim transportem zbiorowym do centrum miasta,

3. wprowadzanie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów: dotyczących likwidacji lub przenoszenia centrów logistycznych, baz transportowych i przeładunkowych z obszarów centralnych w okolice węzłów obwodnic zewnętrznych miasta lub lokalizowania ich wzdłuż dróg wlotowych do miasta,

W załączniku nr 3 do Programu wprowadzono uzupełnienia dotyczące założeń przyjętych do określenia wielkości stężeń w powietrzu po realizacji wariantów powierzchniowego i liniowego.

Program uzupełniono także o wyniki pomiarów na stacjach pomiarowych, na których stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w latach 2005-2006.

Z pozostałych uwag i wniosków, część nie była związana z tematem, uznano je więc za bezzasadne, część była niezrozumiała, a część należałoby uwzględnić przy tworzeniu innych dokumentów programowych i planistycznych.

Uwzględniono także uwagi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wzięto pod uwagę roczne oceny jakości powietrza również za lata 2005 i 2006, jak również zmieniono zapisy dotyczące obowiązku kontroli realizacji poszczególnych zadań programu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ponadto, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska projekt rozporządzenia przekazany został do zaopiniowania Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy. Większość sugestii zawartych w opinii Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy została uwzględniona.

Zobacz także

Uwagi Zielonego Mazowsza: [zobacz >>>]

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska po zmianach. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 269 z dnia 31 grudnia 2007 roku, poz. 9320:

www.mazovia.pl/pozostale/art,249,program-ochrony-powietrza-dla-strefy-aglomeracja-warszawska.html